Kochaj siebie

Regulamin Konkursu: “Kochaj siebie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu promocyjnego (zwanego dalej „konkursem”)  jest portal L’editorial  prowadzony przez Designum Art Direction, numer Nip: 657-250-59-39, dalej nazywany Organizatorem, a fundatorem nagrody: Le Brate.
 2. Konkurs organizowany jest w dn. 10-14 lutego 2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są osobami fizycznymi posiadającymi zdolności do czynności prawnych, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami Instagrama, posiadającymi swoje osobiste konto założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Instagram i śledzą profil L’editorial (@leditorial.polska) w serwisie Instagram. Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich, od 16 roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, jak również pracownicy serwisu technicznego – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

III. Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  : udzielić odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe
  : umieścić odpowiedź w komentarzu pod postem informującym o Konkursie (post z dnia 10.02.2021 r.), przed upływem wyznaczonego przez Organizatora czasu, tj. do dnia 14 lutego 2021 r. do godz.23:59.
  : spełnić warunki dotyczące uczestnictwa w punkcie II.
 2. Wstawione komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Zgłoszenia, które nie będą zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte.
 3. Uczestnik przesyłając odpowiedź konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jego odpowiedzi przez L’editorial: publikację odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

IV. Przebieg konkursu

 1. Jury po wyznaczonym, maksymalnym czasie na udzielenie odpowiedzi wybierze najciekawszy komentarz, kierując się swoimi subiektywnymi odczuciami.
 2. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 15 lutego 2021 r. do godz.15:00 na profilu Instagram w komentarzu pod postem, poprzez podanie nazwy użytkownika, którym posługuje się nagrodzony Uczestnik w serwisie Instagram.

V. Nagrody

 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.
 2. Nagrodą w konkursie jest Zestaw Walentynkowy (jedwabna opaska na oczy & jedwabna gumka do włosów) ufundowana przez Le Brate.
 3. Nagroda nie może być wymieniona na inną, ani na jej równowartość pieniężną.
 4. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie przez Zwycięzców w wiadomości prywatnej swoich danych oraz adresu zamieszkania, koniecznych do nadania przesyłki z nagrodą, w terminie 3 dni od zakończenia konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.
 6. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

VI. Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem opublikowanej odpowiedzi, posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że komentarz nadesłany w ramach konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi, przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Designum Art. Direction Paulina Kulina, z siedzibą w Kielcach ul. Sandomierska 237 A.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu – w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e – mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 4. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: redakcja@leditorial.pl
 5. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 6. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 2. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu jego trwania.
 4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania z Konkursu Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niosą ze sobą treści uznane powszechnie za obraźliwe.
 7. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w terminie 7 dni drogą mailową na adres Organizatora: redakcja@leditorial.pl z dopiskiem: Konkurs „Kochaj siebie”. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone wnioski w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.