Regulamin Konkursu: Ocean is calling

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu promocyjnego (zwanego dalej „konkursem”) jest portal L’editorial Polska, zwany dalej nazywany Organizatorem. Fundatorem nagrody jest marka SunnyLife Australia.

2. Konkurs organizowany jest w dn. 30 czerwca – 7 lipca 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.

II. Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są osobami fizycznymi posiadającymi zdolności do czynności prawnych, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami Instagrama, posiadającymi swoje osobiste konto założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Instagram i śledzą profil L’editorial (@leditorial.plska) w serwisie Instagram.

6. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora nagrody. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

III. Zasady konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 

: udzielić odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe 

: odpowiedź należy umieścić w komentarzu na Instagramie pod postem informującym o Konkursie (post z dnia 30.06.2022 r.), przed upływem wyznaczonego przez Organizatora czasu, tj. do dnia 7 lipca 2022 r. do godz.23:59. 

: spełnić warunki dotyczące uczestnictwa w punkcie II.

8. Wstawione komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Zgłoszenia, które nie będą zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte.

9. Uczestnik przesyłając odpowiedź konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jego odpowiedzi przez L’editorial Polska: publikację odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. 

IV. Przebieg konkursu

10. Jury po wyznaczonym, maksymalnym czasie na udzielenie odpowiedzi wybierze najciekawszy komentarz, kierując się swoimi subiektywnymi odczuciami.

11. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi najpóźniej 10 lipca 2022 r. do godz.21:00 na profilu Instagram w komentarzu pod postem, poprzez podanie nazwy użytkownika, którym posługuje się nagrodzony Uczestnik w serwisie Instagram.

V. Nagrody

12. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłonionych dwóch Zwycięzców.

13. Nagrodą w konkursie jest koło plażowe marki Sunny Life.

14. Nagroda nie może być wymieniona na inną, ani na jej równowartość pieniężną. 

15. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie danych adresowych do wysyłki w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.

17. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

VI. Prawa autorskie

18. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem opublikowanej odpowiedzi, posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że komentarz nadesłany w ramach konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. 

19. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi, przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody. 

VII. Postanowienia końcowe

20. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

21. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu jego trwania.

23. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

24. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń. 

25. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w terminie 7 dni drogą mailową na adres Organizatora: redakcja@leditorial.pl z dopiskiem „Konkurs ‘Ocean is Calling’. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone wnioski w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Udostępnij ten artykuł
Tagi
Pyszna wycieczka po Krakowie. Topowe gastro punkty
21 czerwca 2024
Jeśli podobnie jak my, należysz do tej grupy osób, która poznając dane miejsce, nie może oprzeć się pokusie,...
Read More
Kultowe samochody w stylu old money
20 czerwca 2024
Old money to estetyka, która w ostatnim czasie cieszy się ogromną popularnością. Jest źródłem inspiracji...
Read More

polecamy